Các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu dưới đây áp dụng cho trang web này (gọi chung là “Trang web”).

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web. Redsun Capital International Ltd. và các chi nhánh của nó (“Redsun” hoặc “Công ty”) bảo lưu quyền, theo quyết định của Công ty, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Do đó, Redsun đề nghị bạn nên xem xét các điều khoản này định kỳ để thay đổi. Bằng cách sử dụng Trang web sau khi Công ty đã đăng các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đã được sửa đổi này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Không có nội dung nào trong Trang web cấu thành lời khuyên về đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Các thông tin hay bất kỳ ý kiến ​​nào trên Trang web đều không cấu thành lời mời chào hoặc đề nghị của Redsun hoặc bất kỳ quỹ hoặc tổ chức nào khác được Redsun quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp để mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc các công cụ tài chính khác. Quyết định dựa trên thông tin có trên Trang web là trách nhiệm duy nhất của khách truy cập. Redsun không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thông qua Trang web về việc liệu bất kỳ chứng khoán hoặc đầu tư nào sẽ phù hợp với bạn hoặc sẽ sinh lời hay không.

Các tài liệu trong Trang web được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý). Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, Redsun từ chối bất kỳ và tất cả bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Redsun cũng không chịu trách nhiệm và không đảm bảo rằng các chức năng có trên Trang này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc Trang web hoặc máy chủ cung cấp nó sẽ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác . Redsun sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với vi-rút có thể lây nhiễm, hoặc các dịch vụ, sửa chữa hoặc chỉnh sửa phải được thực hiện trên máy tính của bạn dựa trên việc bạn truy cập Trang web này.

Redsun có thể duy trì các tài liệu lịch sử và tiết lộ trên Trang web của mình cho các mục đích lưu trữ và quản lý. Thông tin có trong các tài liệu và sự tiết lộ đó là chính xác tại thời điểm ban đầu nó được trình bày và Redsun không chịu trách nhiệm cập nhật thông tin để phản ánh những diễn biến tiếp theo.

Hạn chế sử dụng Tài liệu

Trừ khi có ghi chú rõ ràng khác, tất cả thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, ảnh, video clip và văn bản và các tài liệu khác, là một phần của Trang web là bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, trang phục thương mại và / hoặc tài sản trí tuệ khác do Redsun sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép. Không có tài liệu nào từ Trang web có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào; Tuy nhiên, với điều kiện là bạn có thể tải xuống, nếu được cho phép cụ thể, một bản sao của tài liệu trên bất kỳ máy tính nào chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, miễn là bạn giữ nguyên vẹn và hiển thị đúng tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video nào, cho các mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Redsun. Việc sửa đổi hoặc sử dụng thông tin hoặc tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ vi phạm bản quyền và / hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Redsun.